பூமிக்கு அடியில் முளைத்த அதிசய சிவலிங்கம். அதை எப்போதும் அபிஷேகிக்கும் விசித்திர நீரூற்று

பூமிக்கு அடியில் முளைத்த அதிசய சிவலிங்கம். அதை எப்போதும் அபிஷேகிக்கும் விசித்திர நீரூற்று