300 அடி நீள மலை குகையில், மார்பளவு தண்ணீரில் உள்ள அதிசய கோவில் பற்றி தெரியுமா?

300 அடி மலை குகையில் மார்பளவு தண்ணீரில் உள்ள அதிசய கோவில்