நிறம் மாறும் 1300 ஆண்டு பழமையான அதிசய சிலை இருக்கும் கோயில் எங்குள்ளது தெரியுமா?

நிறம் மாறும் 1300 ஆண்டு பழமையான அதிசய சிலை