1400 வருடங்களுக்கும் மேலாக நீரில் மிதக்கும் அபூர்வ விஷ்ணு சிலை. விஞ்ஞானிகளை அசரவைக்கும் அதிசயம்.

1400 வருடங்களாக நீரில் மிதக்கும் விஷ்ணு சிலை. விஞ்ஞானிகளை அசரவைக்கும் அதிசயம்.